• Ontdek de smaak van cacao thee
  • Gratis bezorging in Rotterdam*
  • Gratis verzending vanaf €25

Algemene voorwaarden - Macaw Infusions

1. Algemeen

Hieronder worden de Algemene voorwaarden van Macaw Infusions besproken. Deze zijn van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze webshop en bevatten belangrijke informatie voor u als koper. U ontvangt na uw bestelling een bevestiging (per e-mail) en het totaalbedrag van uw bestelling. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van onze voorwaarden aanvaardt.

2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld door Macaw Infusions, Macaw Infusions behoudt daarbij het recht voor om de prijs en informatie te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

2.2 Een overeenkomst komt tot recht tot stand na acceptatie van uw bestelling bij Macaw Infusions.
2.3 Macaw Infusions is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Macaw Infusions dit binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling.

2.4 Aanbiedingen van Macaw Infusions gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

2.5 Macaw Infusions kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

2.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

3. Prijzen

3.1 Alle prijzen zijn, tenzij anders aangegeven, in Euro's uitgedrukt, inclusief omzetbelasting (BTW).

3.2 Macaw Infusions garandeert dat prijsverhogingen na de totstandkoming van de bestelling niet zullen plaatsvinden, tenzij de prijsverhoging het gevolg is van wettelijke regelingen en/of bepalingen.

3.3 Indien de prijsverhoging niet het gevolg is van wettelijke regelingen en/of bepalingen, heeft de consument het recht om de overeenkomst op afstand op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

4. Levering

4.1 Indien zaken uit voorraad leverbaar zijn, worden deze binnen 3 dagen na bestelling verzonden. Echter hanteren wij een maximale levertijd van 30 dagen. Voor het verzenden van bestelde zaken kan Macaw Infusions verzendkosten in rekening brengen. De levering van bestelde zaken vindt plaats op het bij Macaw Infusions bekende postadres, niet zijnde van tijdelijke aard, en afgegeven aan de natuurlijke persoon die zich op het afleveradres bevindt.

4.2 Indien de afnemer de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de artikelen worden opgeslagen voor rekening en risico van de afnemer.

4.3 Aan de leveringsplicht van Macaw Infusions zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Macaw Infusions geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering, behoudens tegenbewijs.

4.4 Ingeval van weigering van de aangeboden zaken komen retourvracht en opslagkosten, alsmede het risico van beschadiging of teloorgang van de geweigerde zaken geheel voor rekening van de afnemer, tenzij de afnemer op goede gronden het recht op ontbinding van de koop of de vervanging van de zaak inroept.

5. Levertijd

5.1 Een door Macaw Infusions opgegeven levertijd is nimmer te beschouwen als fatale termijn. De levertijd vangt eerst aan nadat alle benodigde gegevens in het bezit van Macaw Infusions zijn, waarna Macaw Infusions zal trachten om binnen 30 dagen levering te doen plaatsvinden.

5.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Macaw Infusions (opdrachtnemer) bestellingen met bekwame spoed, doch tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument (opdrachtgever) binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

6. Retourneren

Volgens Europees recht heeft de afnemer 14 dagen bedenktijd om een ongeopend en onbeschadigd product terug te sturen. Na ontvangst krijgt de afnemer het aankoopbedrag binnen 14 dagen teruggestort. Dit aankoopbedrag is exclusief de verzendkosten bij bestelling. De gemaakte kosten voor het retourneren van het product zijn tevens voor rekening van de afnemer.

7. Overmacht

7.1 Onder overmacht wordt verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle omstandigheden, waarop Macaw Infusions geen invloed heeft en die de levering van zaken belemmeren of onmogelijk maken daaronder begrepen doch niet beperkt tot werkstaking bij Macaw Infusions en/of toeleveranciers, storingen in het Internet of WAP, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie.

7.2 Een beroep op overmacht kan ook gedaan worden indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Macaw Infusions de verbintenis had moeten nakomen.

6.3 Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichting door Macaw Infusions niet mogelijk is langer duurt dan 2 weken zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

7.4 Indien Macaw Infusions bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

8. Betaling

De betaling van artikelen besteld in de Macaw Infusions webshop vindt plaats middels Ideal. Betaling in termijnen is niet mogelijk. Indien Macaw Infusions kan aantonen hogere kosten te hebben gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. Overige betaalmethoden zijn alleen mogelijk bij toestemming vanuit Macaw Infusions. 

9. Intellectuele eigendomsrechten

9.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, berusten de volledige auteursrechten en alle overige rechten van intellectuele en industriële eigendom met betrekking tot de door Macaw Infusions geleverde zaken of diensten, zoals merkrechten, modelrechten, octrooirechten, sui generis databankrechten, etc., uitsluitend bij Macaw Infusions en/of haar leveranciers.

9.2 Partijen verbinden zich om voldoende maatregelen te treffen om geheimhouding te verzekeren met betrekking tot elkaars gegevens van vertrouwelijke aard waarvan zij bij de uitvoering van de overeenkomst kennis nemen.

10. Toepasselijk recht

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Macaw Infusions is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

11. Geschillen

De afnemer kan voor vragen en/of klachten gebruik maken van het contactformulier. Klachten worden doorgaans binnen 30 dagen behandeld. Indien dit om enige reden niet mogelijk is wordt de afnemer op de hoogte gesteld van de vertragingsduur. De afnemer is in de gelegenheid het geschil voor te leggen aan een onafhankelijke geschillencommissie. Dit kan zijn de geschillencommissie Thuiswinkel of een andere gelijkwaardige geschillencommissie, hetgeen onverlet laat het recht van de afnemer het geschil voor te leggen aan een daartoe bevoegde rechter.